Sales Team Lead, Sweden

Sales
Onsite
Full time

About the job

SALES TEAM LEAD - SWEDEN


Do you want to love Monday as much as you like Friday and lead your own sales team? You might be the one we are looking for. If you have the motivation and a drive for achieving results in a fun, positive environment, keep reading 👇

About Serviceform

Serviceform is a fast-growing SaaS company with the simple goal of providing SMEs with an all-in-one solution to digitalise their business.

We have built a world-class online conversion and management toolset to support sales, marketing and customer support. Our tools and services are used worldwide by companies of all sizes, such as RE / MAX, Huoneistokeskus, Bo LKV, SAKA, Visma, Sotheby’s, Citroën, Peugeot, FirstTeam, Renoa, JM Oy, and Vesivek.

We are an ambitious international team of 30 people with an open, fun and friendly culture. Our offices are located in Turku, Barcelona and Colombo.

We have had a successful year behind us and are continuously growing fast. To further accelerate our growth, we are opening our new office in Stockholm, Sweden. And to lead the sales team in the Swedish market, we are now bringing in a Sales Team Lead.

If the ☝️excites you we would like to have you join us on this journey!

As the Sales Team Lead - Sweden, your role would be:

 • Recruit and manage the Sales team
 • Implement our amazing company culture to the Swedish office
 • Customer acquisition
 • Build and develop meaningful customer relationships
 • Train and coach the Sales team continuously
 • Make improvements to the sales process
 • Measure KPIs from the team
 • Train the Sales team on anything related to managing product and company updates.
 • Provide support and guidance to the Sales team
 • Work closely with the finance team regarding new customers, upsells and changes to contracts
 • Work closely with the Chief Sales Officer

To help you succeed in the role:

 • You tell us what you need?
 • Previous experience in a successful sales role in the Swedish market
 • Have a great attitude when approaching things and create positivity around you
 • A strong interest to grow and develop your skills
 • Be fluent in Swedish
 • Be fluent in English as it is the company language

We offer:

 • A great job, fun team and friendly work culture
 • International working environment
 • Opportunity to travel and work from our other offices
 • Possibility to work remotely
 • The opportunity to develop processes of the company and product range
 • A product range that can significantly help customers streamline and grow their business
 • A comprehensive introduction for the job role with continuous training
 • Competitive and motivating pay

Read about Mari ́s and Sakari’s experience of working at Serviceform. You could perhaps be their new teammate?

“We both started working at Serviceform with a very open mind and full of enthusiasm. Neither of us had previous experience in selling conversion tools, so there was a new world out there awaiting conquest.

Our expectations have been exceeded by far. Our colleagues have turned into friends and the atmosphere at the workplace is second to none. Not a single Monday morning at Serviceform has been painful due to work-related reasons. Previous work experience in sales has been useful, but it is not a prerequisite, as the thorough onboarding process and the ongoing support of the superior and the entire organization has been invaluable and will give the keys to a successful career. It has been a pleasure to work with such an amazing bunch of colleagues and great customers!

We started at Serviceform right at the beginning, when the Finnish operations were properly set up. Neither of us has regretted that decision for a day. Hanging out with fun colleagues in the free time has also had a positive influence on the team spirit. We can wholeheartedly recommend this company and look forward to you joining the team.”

- Mari Halonen and Sakari Järvinen, Serviceform

If you have any questions or want to know more before applying, feel free to directly contact Miika Varjonen on +358 50 365 4996 or email [email protected]


SALES TEAM LEAD - SVERIGE

Vill du längta till måndagen lika mycket som till fredagen? Vill du leda ditt eget team av försäljare? – Då kanske du är den vi söker! Har du motivationen och drivkraften för att uppnå resultat i en rolig och positiv miljö, läs då vidare 👇

Om Serviceform

Serviceform är ett snabbt växande SaaS-företag med det enkla målet att förse små och medelstora företag med en allt-i-ett-lösning för att digitalisera sin verksamhet.

Vi har byggt en uppsättning av online konverterings- och hanteringsverktyg för att stödja försäljning, marknadsföring och kundsupport. Våra verktyg och tjänster används över hela världen av företag i alla storlekar, såsom RE/MAX, Sweef, Kimito Telefon, Bo LKV, SAKA, Visma, Sotheby's, Citroën, Peugeot, FirstTeam, JM Oy och Vesivek.

Vi är ett ambitiöst internationellt team på 30 personer med en öppen, rolig och vänlig kultur. Våra kontor ligger i Åbo, Barcelona och Colombo.

Vi har haft ett framgångsrikt år 2021 bakom oss och växer kontinuerligt. För att ytterligare accelerera vår tillväxt öppnar vi vårt nya kontor i Stockholm. För att leda säljteamet på den svenska marknaden tar vi nu in en teamleader för ett säljteam.

Om ☝️ tänder en gnista i dig, vill vi gärna ha dig med på denna resa.

Som Sales Team Lead - Sverige skulle din roll vara:

 • Rekrytera försäljare och leda säljteamet
 • Implementera vår fantastiska företagskultur till det svenska kontoret
 • Kundförvärv
 • Bygga och utveckla meningsfulla kundrelationer
 • Träna och coacha säljteamet kontinuerligt
 • Göra förbättringar av försäljningsprocessen
 • Mäta de viktigaste KPI:erna från teamet
 • Utbilda säljteamet i allt som innefattar hantering av produkt- och företagsuppdateringar
 • Stödja och vägleda säljteamet
 • Arbeta nära med finansteamet angående nya kunder, merförsäljningar och ändringar av kontrakt
 • Nära samarbete med försäljningschefen

För att hjälpa dig att lyckas i rollen:

 • Berätta för oss vad du behöver?
 • Tidigare erfarenhet av en framgångsrik försäljningsroll på den svenska marknaden
 • Ha ett bra förhållningssätt när du närmar dig saker och skapa positivitet omkring dig
 • Ett stort intresse att växa och utveckla dina kunskaper.
 • Flytande kunskaper i svenska
 • Flytande kunskaper i engelska då det fungerar som huvudsakliga företagsspråket

Vi erbjuder:

 • Ett bra jobb, roligt team och trevlig arbetskultur
 • Internationell arbetsmiljö
 • Möjlighet att resa och arbeta från våra andra kontor
 • Möjlighet att arbeta på distans
 • Möjlighet att utveckla processer för företaget och utveckling av produktsortimentet
 • Ett produktsortiment som avsevärt kan hjälpa kunder att växa och göra verksamheten mer effektiv
 • En omfattande introduktion till arbetsrollen med fortlöpande utbildning
 • Konkurrenskraftig och motiverande lön

Läs mer om Maris och Sakaris erfarenheter av att arbeta på Serviceform. Kanske du är deras nya arbetskollega?

”Vi började båda arbeta på Serviceform med ett väldigt öppet sinne och fulla av entusiasm. Ingen av oss hade tidigare erfarenhet av att sälja konverteringsverktyg, så det fanns en ny värld där ute som väntade på erövring.

Arbetet har överträffat alla våra förväntningar. Våra kollegor har förvandlats till vänner och stämningen på arbetsplatsen är oöverträffad. Inte en enda måndagsmorgon på Serviceform har varit smärtsam på grund av arbetsrelaterade skäl. Tidigare erfarenhet inom försäljning har varit nyttig, men det är ingen förutsättning, eftersom den grundliga onboardingprocessen och det löpande stödet från chefen och hela organisationen har varit ovärderlig och kommer att ge nycklarna till en framgångsrik karriär. Det har varit ett nöje att arbeta med ett så fantastiskt gäng och med fantastiska kunder!

Vi började på Serviceform redan i början, när den finska verksamheten var ordentligt inrättad. Ingen av oss har ångrat sig en dag över beslutet. Att umgås med roliga kollegor på fritiden har också påverkat teamkänslan positivt. Vi kan varmt rekommendera företagetet och ser fram emot att du ska gå med i teamet.”

- Mari Halonen och Sakari Järvinen, Serviceform

Om du har några frågor eller vill veta mer innan du ansöker, ta gärna direkt kontakt med Miika Varjonen på +358 50 365 4996 eller via e-post [email protected]

Let's have a call

Our conversion experts will have a chat with how you can improve your business.
Get started now
No work required from you
Guaranteed conversion increase
7 Powerful tools in one